科研成果 / 期刊论文_生物医学光学与分子影像研究中心

您当前的位置:首页 > 科研成果 > 期刊论文 >

期刊论文

2021:
[01] [Ji Leng, Jinke Zhang, Chenguang Li]1, Chengyou Shu, Boquan Wang, Riqiang Lin, Yanmei Liang, Keqiang Wang, Li Shen, Kwok-ho Lam, Zhihua Xie*, Xiaojing Gong*, Junbo Ge*, and Liang Song*, "Multi-spectral intravascular photoacoustic/ultrasound/optical coherence tomography tri-modality system with a fully-integrated 0.9-mm full field-of-view catheter for plaque vulnerability imaging,"  Biomedical Optics Express, 12(4): 1934-1946, 2021 (SCI, IF=3.732)
[02] Rongkang Gao, Zhiqiang Xu, Yaguang Ren, Liang Song, Chengbo Liu*, "Nonlinear mechanisms in photoacoustics—Powerful tools in photoacoustic imaging," Photoacoustics, 22: 100243, 2021 (SCI, IF=8.484)
[03] [Lejian Lin, Zhihua Xie]1, Mengqi Xu, Yabin Wang, Sulei Li, Ning Yang, Xiaojing Gong, Ping Liang, Xu Zhang, Liang Song*, Feng Cao*, "IVUS\IVPA hybrid intravascular molecular imaging of angiogenesis in atherosclerotic plaques via RGDfk peptide-targeted nanoprobes", Photoacoustics, 22:100262, 2021. (SCI,IF=8.484)
[04] Rongli Zhang, Zhongbiao Xu, Junhai Hao, Jia Yu, Zhiyi Liu, Shun Liu, WanwenChen, Jiahui Zhou, Hui Li*, Zhanyi Lin*, and Wei Zheng*, "Label-free identification of human coronary atherosclerotic plaque based on three-dimensional quantitative assessment of multiphoton microscopy images", Biomedical Optics Express, 12(5):2979-2995,  2021. (SCI, IF=3.732)
[05] Chen, Yu; Wang, Meng; Zheng, Kai; Ren, Yaguang; Xu, Hao; Yu, Zhongzheng; Zhou, Feifan; Liu, Chengbo; Qu, Junle; Song, Jun*, "Antimony Nanopolyhedrons with Tunable Localized Surface Plasmon Resonances for Highly Effective Photoacoustic-Imaging-Guided Synergistic Photothermal/Immunotherapy", Advanced Materials, 33(18): 2100039, 2021. (SCI, IF=30.849)
[06] [Qiang Liu, Jiangwei Tian, Ye Tian, Qinchao Sun]1 , Dan Sun, Feifei Wang, Haijun Xu,*, Guoliang Ying,* Jigang Wang,* Ali K. Yetisen, and Nan Jiang*, "Near-Infrared-II Nanoparticles for Cancer Imaging of Immune Checkpoint Programmed Death-Ligand 1 and Photodynamic/Immune Therapy", ACS Nano,15(1): 515–525, 2021. (SCI, IF=15.881)
[07]Qi, Weizhi; Liang, Xiao; Ji, Yaoyao; Liu, Chengbo; Xi, Lei*, "Optical resolution photoacoustic computed microscopy", Optics Letters, 46(2):372-375,2021. (SCI, IF=3.776)
[08][RongkangGao, ZhiqiangXu]1, LiangSong, ChengboLiu*, "Breaking Acoustic Limit of Optical Focusing Using Photoacoustic-Guided Wavefront Shaping", Laser & Photonics Reviews, DOI:10.1002/lpor.202000594, 2021. (SCI, IF=13.138)
[09] [Jingqin Chen, Adam Sedgwick, Sajal Sen]1, Yaguang Ren, Qinchao Sun, Calvin Chau, Jonathan Arambula, Tridib Sarma*, Liang Song, Jonathan L. Sessler* and Chengbo Liu*, "Expanded porphyrins. Functional photoacoustic imaging agents that operate in the NIR-II region", Chemical Science, DOI: 10.1039/D1SC01591E. 2021. (SCI, IF=9.825)
[10] Jianhai Chen, Wenxiang Cheng, Jian Li, Yan Wang, Jingqin Chen, Xin Shen, Ailing Su, Donghao Gan, Liqing Ke, Gang Liu, Jietao Lin, Liang Li, Xueling Bai, Peng Zhang*, "Notch-1 and Notch-3 Mediates Hypoxia-Induced Synovial Fibroblasts Activation in Rheumatoid Arthritis", Arthritis and Rheumatology, https://doi.org/10.1002/art.41748, Accepted, 2021. (SCI, IF=9.586)
[11] Junqing Hu*, Mingzhou Wu, Shuqing He, Xin Hu, Jingqin Chen, Enna Ha, Fujin Ai, Tao Ji and Shuangchen Ruan*, "A Near-Infrared Light Triggered Composite Nanoplatform for Synergetic Therapy and Multimodal Tumor Imaging", Frontiers in Chemistry, doi: 10.3389/fchem.2021.695511, Accepted, 2021. (SCI, IF=5.221)
[12] [Huangxuan Zhao, Ke Li]1, Fan Yang, Wenhui Zhou, Ningbo Chen, Liang Song, Chuansheng Zheng*, Zhicheng Liu* and Chengbo Liu*, "Customized anterior segment photoacoustic imaging for ophthalmic burn evaluation in vivo", Opto-Electronic Advances, 4(6): 200017, 2021. (SCI, IF=9.636)
[13] Huangxuan Zhao, Ziwen Ke, Fan Yang, Ke Li, Ningbo Chen, Liang Song, Chuansheng Zheng,* Dong Liang,* and Chengbo Liu*,“Deep Learning Enables Superior Photoacoustic Imaging at Ultralow Laser Dosages”,Advanced Science8(3): 2003097,2021.(SCI,IF=15.840)
[14] Wenting Bu, Wen Li, Jiannan Li, Tingting Ao, Zhihao Li, Bizhu Wu, Shangtao Wu, Weijun Kong, Tingrui Pan, Yi Ding, Wen Tan, Baoqing Li, Yan Chen, YongfanMen*,"A low-cost, programmable, and multi-functional droplet printing system for low copy number SARS-Cov-2 digital PCR determination",Sensors and Actuators B: Chemical, 348: 130678, 2021. (SCI, IF = 7.460)

2020:
[01] Huangxuan Zhao, Ke Li, Ziwen Ke, Ningbo Chen, Songjian Wang, Ke Li, Lidai Wang, Xiaojing GongWei ZhengLiang Song, Zhicheng Liu*, Dong Liang*, Chengbo Liu*, “A new deep learning method for image deblurring in optical microscopic systems”. Journal of Biophotonics, e201960147, 2020. (SCI,IF=3.914)
[02] [Liu Wenfeng, Deng Mengying, Yang Chengming]1, Liu Feng, Guan Xinmeng, Du Yichen, Wang Liang*, Chu, Jun*"Genetically encoded single circularlypermuted fluorescent protein-based intensity indicators"Journal of PhysicsD: Applied Physics, 53(11): 0-113001, 2020. (SCI, IF=2.829)
[03] [Li  Can*, Shi  Jiawei]1, Wang Xiatian, Wang Boquan,  Gong Xiaojing, Song Liang, Wong  Kenneth K. Y.*, "High-energy all-fiber gain-switched thulium-doped fiber laser for volumetric photoacoustic imaging of lipids", Photonics Research, 8(2):160-164, 2020. (SCI, IF=4.679)
[04] 王柏权,陈宁波,张建辉*,龚小竞*,“透射共轴式光声消化内窥成像系统”,光学 精密工程,28(1):69-79,2020.
[05] Jiuling Liao, Yixuan Yin, Jia Yu, Rongli Zhang, Ting Wu, Hui LiQinchao Sun, Labao Zhang*, and Wei Zheng*,"Depth-resolved NIR-II fluorescence mesoscope", Biomedical Optics Express, 11(5): 2366-2372, 2020 (SCI, IF=3.91)
[06] [Ting Wu, Jiuling Liao]1, Jia Yu, Yufeng Gao, Hui Li, Jiarui Wu, Xianyuan Xia, Kebin Shi*, Wei Zheng*. “In vivo label-free two-photon excitation autofluorescence microscopy of microvasculature using a 520 nm femtosecond fiber laser”, Optics Letters, 45(10): 2704-2707, 2020.(SCI, IF=3.866)
[07] [Zhihua Xie, Yanqing Yang, Yaqiong He]1, Chengyou Shu, Dong Chen, Jinke Zhang, Jingqin Chen, Chengbo Liu, Zonghai Sheng, Huadong Liu, Jie Liu*, Xiaojing Gong*, Liang Song*, Shaohong Dong*, "In vivo assessment of inflammation in carotid atherosclerosis by noninvasive photoacoustic imaging", Theranostics,10(10): 4694-4704, 2020 (SCI, IF=8.063)
[08] [Chaobang Zhang, Rongkang Gao]1, Liangliang Zhang, Chengbo Liu*, Zhengmin Yang, and Shulin Zhao*,"Design and synthesis of a ratiometric photoacoustic probe for in situ imaging of zinc Ions in deep tissue in vivo", Analytical Chemistry, 92 (9): 6382-6390, 2020. (SCI, IF=5.15)
[09] [Jia Yu, Rongli Zhang]1, Yufeng Gao, Zonghai Sheng, Min Gu, Qinchao Sun, Jiuling Liao, Ting Wu, Zhanyi Lin, Peiheng Wu, Lin Kang, Hui Li*, Labao Zhang*, Wei Zheng*, “Intravital confocal fluorescence lifetime imaging microscopy in second near-infrared window"Optics Letters, 45(12):3305-3308. 2020. (SCI, IF=3.866)
[10] 姚靖, 吴婷, 叶世蔚, 高玉峰, 郑炜*, 秦水介*, “离轴抛物镜扫描中继系统提升双光子显微成像视场”, 激光生物学报, 29(3): 217-224, 2020. 
[11] [Mingjie Gao, Guangtao Si]1, Yuanyuan Bai, Lihong V. Wang, Chengbo Liu, and Jing Meng*, "Graphics processing unit accelerating compressed sensing photoacoustic computed tomography with total variation", Applied Optics,59(3): 712-719. 2020. (SCI, IF=2.15)
[12] Yingying Zhou, Siyi Liang, Mingsheng Li,Chengbo Liu, Puxiang Lai*, and Lidai Wang*,"Optical‐resolution photoacoustic microscopy with ultrafast dual‐wavelength excitation", Journal of Biophotonics,13(6): e201960229. 2020. (SCI, IF=3.914)
[13] Xianan Qin, Lei Liu, Sang Kwon Lee, Adolfo Alsina, Teng Liu, Chao Wu, Hojeong Park, Chenglong Yu, Hajin Kim, Jun Chu, Antoine Triller, Ben Zhong Tang, Changbong Hyeon*, Chan Young Park*, and Hyokeun Park*, "Increased Confinement and Polydispersity of STIM1 and Orai1 after Ca2+ Store Depletion", Biophysical, 118(1): 70-84. 2020. (SCI, IF= 3.665)
[14] TalLaviv*, BenjaminScholl, PaulaParra-Bueno, BethFoote, ChuqiuZhang, LongYan, YukiHayano, JunChu, RyoheiYasuda*, "In Vivo Imaging of the Coupling between Neuronal and CREB Activity in the Mouse Brain", Neuron, 105(5): 799-812. 2020. (SCI, IF=14.403)
[15] 李超, 孙明健, 马立勇, 沈毅, 林日强*, 龚小竞*, “针对活体光声内窥成像的血管三维增强算法”, 中国激光, 47(09): pp 0907003, 2020.
[16] [Rongkang Gao, Hao Xu, Liangjian Liu]1, Ying Zhang, Ting Yin, Huichao Zhou, Mingjian Sun, Ningbo Chen, Yaguang Ren, Tao Chen, Yinhao Pan, Mingbin Zheng, Tymish Y Ohulchanskyy, Rongqin Zheng, Lintao Cai, Liang Song, Junle Qu*, and Chengbo Liu*, "Photoacoustic visualization of the fluence rate dependence of photodynamic therapy," Biomed Opt Express, 11(8): 4203-4223. 2020. (SCI, IF=3.921)
[17] [Chen Zhang, Huangxuan Zhao, Song Xu]1, Ningbo Chen, Ke Li, Xinkuan Jiang, Liangjian Liu, Zhicheng Liu, Lidai Wang, Kenneth K. Y. Wong, Jun Zou*, Chengbo Liu*, and Liang Song*, “Multiscale high-speed photoacoustic microscopy based on free-space light transmission and a MEMS scanning mirror”, Optics Letters, 45(16), 2020. (SCI, IF=3.714)
[18] [Bing Cong, Chen Qiu, Yaguang Ren]1, Yuanyuan Bai, Muyue Xing, Tinghui Yin, Xiaojing GongLiang Song*, Rongqin Zheng*, Chengbo Liu*, "A low cost sensitive transrectal photoacoustic probe with single-fiber bright-field illumination for in vivo canine prostate imaging and real-time biopsy needle guidance" , IEEE Sensors Journal, 20(18): 10974-10980, 2020. (SCI, IF=3.073)
[19] [Jingqin Chen, Ji Qi, Chao Chen]1, Jianhai Chen, Liangjian Liu, Rongkang Gao, Tiantian Zhang, Liang Song, Dan Ding*, Peng Zhang*, and Chengbo Liu*, "Tocilizumab-conjugated polymer nanoparticles for NIR-II photoacoustic imaging-guided therapy of rheumatoid arthritis", Advanced Materials , 32(37):e2003399. 2020. (SCI, IF=27.398)
[20] Yaxin Hu, Shan Xue, Peizhao Lyu, Xinyu Zhang, Jingqin Chen, Siping Chen, Chengbo Liu*, Xin Chen*, "Opto-acoustic Synergistic Irradiation for Vaporization of Natural Melanin-cored Nanodroplets at Safe Energy Levels and Efficient Sono-chemo-photothermal Cancer Therapy", Theranostics, 10(23): 10448-10465, 2020.(SCI,IF=8.579)
[21]Yang Pan, Tuo Ma, Qi Meng, Yuxin Mao, Kaiqin Chu, Yongfan Men, Tingrui Pan, Baoqing Li*, Jiaru Chu, "Droplet digital PCR enabled by microfluidic impact printing for absolute gene quantification", Talanta, 211(120680). 2020. (SCI, IF=5.339)
[22] 张荣丽, 李慧, 吴岳恒, 余佳, 刘尚敏, 郑炜*, 林展翼*, "利用光谱和时间分辨的多光子显微技术识别人体冠状动脉粥样硬化斑块", 中国激光,47(2):0207025 (2020)
[23]Mingjian Sun, Chao Li, Ningbo Chen, Huangxuan Zhao, Liyong Ma, Chengbo Liu,Yi Shen, Riqiang Lin*, Xiaojing Gong*, "Full three-dimensional segmentation and quantification of tumor vessels for photoacoustic images", Photoacoustics, 20:100212, 2020 (SCI, IF=5.870)
[24] Zhihua Xie, Chengyou Shu, Daya Yang, Hao Chen, Chaobin Chen, Gang Dai, Kwok Ho Lam, Jinke Zhang, Xiatian Wang, Zonghai Sheng, Duyang Gao, Chengbo Liu, Liang Song*, Xiaojing Gong*, “In vivo intravascular photoacoustic imaging at a high speed of 100 frames per second”, Biomedical Optics Express, 11(11): 6721-6731, 2020  (SCI, IF=3.921)
[25] Shiwei Ye, Yixuan Yin, Jing Yao, Jun Nie, Yuchen Song, Yufeng Gao, Jia Yu, Hui Li, Peng Fei*, and Wei Zheng*, “Axial resolution improvement of two-photon microscopy by multi-frame reconstruction and adaptive optics”, Biomedical Optics Express, 11(11), 6634-6648, 2020.  (SCI, IF=3.921)
[26] Yufeng Gao, Lina Liu, Yixuan Yin, Jiuling Liao, Jia Yu, Ting Wu, Shiwei Ye, Hui Li*, and Wei Zheng*, “Adaptive optics via pupil ring segmentation improves spherical aberration correction for two-photon imaging of optically cleared tissues”, Optics Express, 28(23): 34935-34947, 2020. (SCI, IF=3.669)
[27] Qiu, Chen; Bai, Yuanyuan; Yin, Tinghui; Miao, Xiaoyan; Gao, Rongkang; Zhou, Huichao; Ren, Jie; Song, Liang; Liu, Chengbo; Zheng, Hairong; Zheng, Rongqin*, “Targeted imaging of orthotopic prostate cancer by using clinical transformable photoacoustic molecular probe”, BMC Cancer, 20(1), 2020(SCI, IF=2.933)
[28] Chun, Liufu; Li, Yue; Lin, Yan; Yu, Jinsui; Du, Meng; Chen, Yuhao; Yang, Yaozhang; Gong, Xiaojing; Chen, Zhiyi*, “Synergistic ultrasonic biophysical effect-responsive nanoparticles for enhanced gene delivery to ovarian cancer stem cells”, Drug delivery, 27(1):1018-1033, 2020. (SCI, IF=4.902)
[29] Du, Meng; Chen, Yuhao; Tu, Jiawei; Chun Liufu; Yu, Jinsui; Yuan, Zhen; Gong, Xiaojing; Chen, ZhiYi*, "Ultrasound Responsive Magnetic Mesoporous Silica Nanoparticle-Loaded Microbubbles for Efficient Gene Delivery",  ACS Biomaterials Science & Engineering, 6(5): 2904-2912, 2020.(SIC, IF=4.511)
[30] Zhao, Jingxiu; Zhao, Qian; Lin, Riqiang; Meng, Jing*, "A microvascular image analysis method for optical-resolution photoacoustic microscopy", Journal of Innovative Optical Health Sciences, 13(4), 2020. (SCI, IF=1.661)
[31] Xiangzhong Sun, Yuping Qiu, Yang Peng, Juewei Ning, Guangjie Song, Yanzhu Yang, Mengyu Deng, Yongfan Men, Xingzhong Zhao, Yichuan Wang, Hongwei Guo,* and Yanqing Tian*, Close Temporal Relationship between Oscillating Cytosolic K+ and Growth in Root Hairs of Arabidopsis”. International Journal of Molecular Sciences,21(17):6184 2020. (SIC, IF=4.556)
[32] [Yaguang Ren, Adam C. Sedgwick, Jingqin Chen]1, Gregory Thiabaud, Calvin V. Chau, Jusung An, Jonathan F. Arambula, Xiao-Peng He, Jong Seung Kim*, Jonathan L. Sessler*, and Chengbo Liu*,“Manganese(II) Texaphyrin: A Paramagnetic Photoacoustic Contrast Agent Activated by Near-IR Light”,Journal of the American Chemical Society,142(38):16156-16160, 2020. (SCI, IF=14.612)

2019:
[01] [Chengbo Liu, Jiuling Liao]1, Longchao Chen, Jianhua Chen, Rubo Ding, Xiaojing Gong, Caimei Cui, Zhiqiang Pang, Wei Zheng*Liang Song*, "The integrated high-resolution reflection-mode photoacoustic and fluorescence confocal microscopy." Photoacoustics, 14: 12-18, 2019. (SCI, IF=5.250)
[02] [Yanqing Yang, Jingqin Chen]1, Yuming Yang, Zhihua Xie, Liang Song, Peng Zhang*, Chengbo Liu*, Jie Liu *, "A 1064 nm excitable semiconducting polymer nanoparticle for photoacoustic imaging of gliomas." Nanoscale ,11: 7754-7760, 2019.(SCI,IF=7.233)
[03] Chengbo Liu, Muyue Xing, Bing Cong, Chen Qiu, Dong He, Congzhi Wang, Yang Xiao, Tinghui Yin, Min Shao, Weibao Qiu, Teng Ma, Xiaojing Gong, Xiong Chen, Hairong Zheng, Rongqin Zheng, Liang Song*, "In vivo transrectal imaging of canine prostate with a sensitive and compact handheld transrectal array photoacoustic probe for early diagnosis of prostate cancer." Biomedical Optics Express, 10(4): 1707-1717, 2019. (SCI,IF=3.482)
[04] [Meng Zhou, Huangxuan Zhao]1, Haibo Xia, Jiayao Zhang, Zhicheng Liu, Chengbo Liu*, Fei Gao*, "De-noising of photoacoustic sensing and imaging based on combined empirical mode decomposition and independent component analysis." Journal of Biophotonics,12(8), 2019. (SCI,IF=3.768)
[05] [Shan Sun, Jingqin Chen]1, Kai Jiang, Zhongdi Tang, Yuhui Wang, Zhougjun Li, Chengbo Liu*, Aiguo Wu*, Hengwei Lin*, "Ce6-Modified Carbon Dots for Multimodal-Imaging-Guided and Single-NIR-Laser-Triggered Photothermal/Photodynamic Synergistic Cancer Therapy by Reduced Irradiation Power." ACS Applied Materials & Interfaces,11(6): 5791-5803, 2019.(SCI,IF=8.097)
[06] [Qian Zhao, Riqiang Lin, Chengbo Liu]1, Jingxiu Zhao, Guangtao Si, Liang Song*, Jing Meng*, "Quantitative analysis on in vivo tumor-microvascular images from optical-resolution photoacoustic microscopy.Journal of Biophotonics, 12(6): e201800421, 2019. (SCI, IF=3.768)
[07] Huangxuan Zhao, Ningbo Chen, Tan Li, Jianhui Zhang, Riqiang LinXiaojing Gong, Liang Song, Kunya Zhang, Zhi Yang, Zhicheng Liu, Chengbo Liu*, "Motion Correction in Optical Resolution Photoacoustic Microscopy." IEEE Transactions on Medical Imaging,38(9): 2139-2150,  2019. (SCI, IF=6.131)
[08][Ning Ding, Xiaoxiao Liu, Ningbo Chen]1, Jing Jiang, Huangxuan Zhao, Zhigang Li*, Jianhui Zhang*, Chengbo Liu*, "Lack of association between acupoint sensitization and microcirculatory structural changes in a mouse model of knee osteoarthritis: A pilot study." Journal of Biophotonics, 12(6): e201800458, 2019. (SCI,IF=3.768)
[09] Huixiang Yan, Jingqin Chen, Ying Li, Yuanyuan Bai, Yunzhu Wu, Zonghai Sheng, Liang SongChengbo Liu*, Hai Zhang*, "Ultrasmall hybrid protein-copper sulfide nanoparticles for targeted photoacoustic imaging of orthotopic hepatocellular carcinoma with high signal-to-noise ratio.Biomaterials Science, 7(1): 92-103, 2019. (SCI, IF=5.831)
[10] [F.Liu, X.Gong]1, LV.Wang, J.Guan, L.Song*, J.Meng*, "Dictionary learning sparse-sampling reconstruction method for in-vivo 3D photoacoustic computed tomography", Biomedical Optics Express, 10 (4):1660-1677, 2019. (SCI, IF=3.482)
[11] D. Yang, Y. Zhu, J. Kong, X. Gong, Z. Xie, W. Mei, C. Luo, Z. Du,X. Zhuang*, and  X. Liao* ,“Light in and Sound out: Review of Photoacoustic Imaging in Cardiovascular Medicine”, IEEE ACCESS, 7:38890-38901, 2019. (SCI, IF=3.557)
[12] [Bing Guo, Jingqin Chen, Ningbo Chen]1, Eshu Middha, Shidang Xu, Yutong Pan, Chengbo Liu*, Bin Liu*, "High-Resolution 3D NIR-II Photoacoustic Imaging of Cerebral and Tumor Vasculatures Using Conjugated Polymer Nanoparticles as Contrast Agent." Advanced Materials,31(25), 2019.(SCI,IF= 21.95)
[13] [Zong Chang, Feng Liu]1, Liang Wang, Mengying Deng, Chunhua Zhou, Qinchao Sun*Jun Chu*, “Near-infrared dyes, nanomaterials and proteins”, Chinese Chemical Letters, 30(10): 1856-1882, 2019.(SCI, IF=3.08)
[14] [Jiuling Liao, Longchao Chen, Xianyuan Xia]1, Jia Yu, Tingai Chen, Hui Li, Wei Zheng*,  “Multicolor re-scan super-resolution imaging of live cells”, Quantitative Imaging in Medicine and Surgery, 9(5):815-822, 2019. (SCI,IF=3.074)
[15] Feifei Wang, Hao Wan, Zhuoran Ma, Yeteng Zhong, Qinchao Sun, Ye Tian, Liangqiong Qu,Haotian Du, Mingxi Zhang, Lulin Li, Huilong Ma, Jian Luo, Yongye Liang, Wen Jung Li,Guosong Hong, Lianqing Liu and Hongjie Dai*, “Light-sheet microscopy in the near-infrared II Window”, Nature Methods, 16(6):545-552, 2019. (SCI, IF=28.467)
[16] [Hui Li, Meng Yan]1, Jia Yu, Qiang Xu, Xianyuan Xia, Jiuling Liao and Wei Zheng*,”In vivo identification of arteries and veins using two-photon excitation elastin autofluorescence”, Journal of Anatomy, 236(1): 171-179, 2019. (SCI, IF=2.638 )
[17] Yanyan Yu, Zhiqiang Zhang, Feiyan Cai, Min Su, Qiuju Jiang, Qifa Zhou, Mark S. Humayun, Weibao Qiu*, and Hairong Zheng*, “A Novel Racing Array Transducer for Noninvasive Ultrasonic Retinal Stimulation: A Simulation Study”, Sensors, 19, doi:10.3390/s19081825, 2019. (SCI,IF= 3.031)
[18] Hui Li, Jia Yu, Rongli Zhang, Xi Li and Wei Zheng*, “Two-photon excitation °uorescence lifetime imaging microscopy: A promising diagnostic tool for digestive tract tumors”, Journal of Innovative Optical Health Sciences, 12(5), 1930009, 2019. (SCI, IF= 1.058)
[19] Tian, Fang, Lin, Tsung-Cheng, Wang, Liang, Chen, Sidong, Chu, Jun, Kiang, Ching-Hwa, and Park, Hyokeun, “Mechanical Responses of Cancer Cells to Different Matrices Measured by AFM and FRET”, Cell Press: Biophysical Journal, 116(3):531A-531A  增刊: 1, 2019. (SCI, IF= 3.665)
[20] Chen, Qingshan, Chen, Jingqin, He, Mu, Bai, Yuanyuan, Yan, Huixiang, Zeng, Ning, Liu, Fangyan, Wen, Sai, and Song, Liang, Zonghai Sheng,* Chengbo Liu* and Chihua Fang* ,“Novel small molecular dye-loaded lipid nanoparticles with efficient near-infrared-II absorption for photoacoustic imaging and photothermal therapy of hepatocellular carcinoma”, Biomaterials Science, 7(8): 3165-3177, 2019. (SCI, IF= 5.251)
[21] [Hui-Chao Zhou, Ningbo Chen]1, Huangxuan Zhao, Tinghui Yin, Jianhui Zhang, Wei ZhengLiang SongChengbo Liu*, Rongqin Zheng*, “Optical-resolution photoacoustic microscopy for monitoring vascular normalization during anti-angiogenic therapy ”, Photoacoustics, 15: 100143, 2019. (SCI, IF=5.25 )
[22] Qiqi Sun*, Wei Zheng, Chao Lin and Dongxuan Shen, “A Low-Cost Micro-Volume Nephelometric System for Quantitative Immunoagglutination Assays”, Sensors, 19(20), 4359, 2019. (SCI, IF= 3.031)
[23] Huangxuan Zhao, Ke Li, Ningbo Chen, Kunya Zhang, Lidai Wang, Riqiang Lin, Xiaojing Gong, Liang Song, Zhicheng Liu* and Chengbo Liu*, "Multiscale Vascular Enhancement Filter Applied to In Vivo Morphologic and Functional Photoacoustic", IEEE Photonics Journal, 11(6): 39009112, 2019. (SCI, IF=2.729)
[24] Yongxian Xu, Mengying Deng, Shu Zhang,Junqi Yang, Luxin Peng, Jun Chu* and Peng Zou*, "Imaging Neuronal Activity with Fast and Sensitive Red-Shifted Electrochromic FRET Indicators", ACS Chemical Neuroscience, 10(12): 4768−4775, 2019. (SCI, IF=4.486)
[25] [Jiehan Hong, Min Su, Yanyan Yu]1, Zhiqiang Zhang, Rong Liu, Yaocai Huang, Peitian Mu, Hairong Zheng*, and Weibao Qiu*, "A dual-mode imaging catheter for intravascular ultrasound application", IEEE Transactions on Medical Imaging, 38(3): 657-663, 2019. (SCI, IF6.685)
 
 
2018
[01] S. Wang*, X. Ma, X. Hong, Y. Chen, Y. Tian, S. Zhao, W. Liu, Y. Tang, R. Zhao, L. Song, Z. Teng, and G. Lu*, “Adjuvant Photothermal Therapy Inhibits Local Recurrences after Breast-Conserving Surgery with Little Skin Damage”, ACS Nano, 12 (1): 662–670, 2018(SCI, IF=13.942).
[02] 林日强,冷吉,陈敬钦,刘成波,龚小竞,宋亮*,“面向临床应用的光声成像技术”,中国医疗设备,33(1),2018. 
[03] D. Hu, Z.i Sheng*, M. Zhu, X. Wang,  F. Yan, C. Liu, L. Song, M. Qian, X. Liu and H. Zheng*, “Förster Resonance Energy Transfer-Based Dual-Modal Theranostic Nanoprobe for In Situ Visualization of Cancer Photothermal Therapy”, Theranostics, 8(2):410-422, 2018(SCI, IF=8.766).
[04] X. Li, H. Li, X. He, T. Chen, X. Xia, C. Yang, and W. Zheng*, “Spectrum- and time-resolved endogenous multiphoton signals reveal quantitative differentiation of premalignant and malignant gastric mucosa”, Biomedical Optics Express, 9(2): 453-471, 2018 (SCI, IF=3.337).
[05]  李慧,夏先园,陈廷爱,余佳,李曦,郑炜*,“双光子荧光寿命成像在肿瘤诊断研究中的应用”,中国激光,45(02),2018。EI检索
[06] [M. Li, C. Liu*]1, X. Gong, R. Zheng, Y. Bai, M. Xing, X. Du, X. Liu, J. Zeng, R. Lin, H. Zhou, S. Wang, G. Lu, W. Zhu, C. Fang, and L. Song*, "Linear array-based real-time photoacoustic imaging system with a compact coaxial excitation handheld probe for noninvasive sentinel lymph node mapping." Biomedical Optics Express, 9(4): 1408-1422, 2018. (SCI, IF=3.337)
[07] J. Chen, X. Li, X. Liu, H. Yan, Z. Xie, Z. Sheng, X. Gong, L. Wang, X. Liu, P. Zhang, H. Zheng, L. Song, and C. Liu*, "Hybrid MoSe2-indocyanine green nanosheets as a high-efficient phototheranostic agent for photoacoustic imaging guided photothermal cancer therapy." Biomaterials Science, 6,1503-1516, 2018. (SCI, IF=4.210)
[08] H. Zhao, G. Wang, R. Lin, X. Gong, L. Song, T. Li, W. Wang, K. Zhang, X. Qian, H. Zhang, L. Li, Z. Liu*, and C. Liu*, "Three Dimensional Hessian matrix based quantitative vascular imaging of rat iris with optical-resolution photoacoustic microscopy." Journal of Biomedical Optics, 23(4)1-11, 2018. (SCI, IF=2.530)
[09] [C. Liu, J. Chen, Y. Zhu] 1, X. Gong, R. Zheng, Ni. Chen, D. Chen, H. Yan, P. Zhang, H. Zheng, Z. Sheng* and Liang Song*, "Highly sensitive MoS2-Indocyanine green hybrid for photoacoustic imaging of orthotopic brain glioma at deep site." Nano-Micro Letters, 10(3), 2018. (SCI, IF=4.849)
[10] [X. Lin, C. LiuX. Gong, J. Meng] 1 ,R. Lin, M. Sun*, and L. Song*, "Dual-foci detection in photoacoustic computed tomography with coplanar light illumination and acoustic detection-A phantom study." Journal of Biomedical Optics, 23(5):1-4, 2018. (SCI, IF=2.530)
[11] M. Wu, W. Chen, Y. Chen, H. Zhang, C. Liu, Z. Deng, Z. Sheng, J. Chen, X. Liu, F. Yan* and H. Zheng*, "Focused Ultrasound-Augmented Delivery of Biodegradable Multifunctional Nanoplatforms for Imaging-Guided Brain Tumor TreatmentAdvanced Science, 5(4), 1700474, 2018. (SCI, IF=2.530)
[12] Li Y, Lin R, Liu C, Chen J, Liu H, Zheng R, Gong X*, Song L*, "In vivo photoacoustic/ultrasonic dual-modality endoscopy with a miniaturized full field-of-view catheter." Journal of Biophotonics, e201800034, 2018. (SCI, IF=3.914)
[13] [X. Lin, C. Liu]1, Z. Sheng, X. Gong, L. Song, R. Zhang, H. Zheng,* and M. Sun*, “Highly Sensitive Fluorescence and Photoacoustic Detection of Metastatic Breast Cancer in Mice Using Dual-Modal Nanoprobes”, ACS Appl. Mater. Interfaces, 10(31): 26064−26074, 2018. (SCI, IF=8.097)
[14] Yuanyuan Bai, Bing Cong, Xiaojing Gong, Liang Song, Chengbo Liu*, "Compact and low-cost handheld quasibright-field linear-array probe design in photoacoustic computed tomography", ACS Chemical Neuroscience ,23(12): 121606, 2018.(SCI, IF=4.486 )
[15] 陈廷爱, 陈龙超, 李慧, 余佳, 高玉峰, 郑炜*, “结构光照明超分辨光学显微成像技术与展望”,中国光学,11(3):308-328,2018.
[16] [Wei Qin, Pengfei Zhang, Hui Li]1, Jacky W. Y. Lam, Yuanjing Cai, Ryan T. K. Kwok, Jun Qian, Wei Zheng and Ben Zhong Tang*, "Ultrabright red AIEgens for two-photon vascular imaging with high resolution and deep penetration", Chemical Science, 9: 2705-2710, 2018. (SCI, IF=9.346)
[17] [W. Xu, J. Chen, S. Sun], Z. Tang, K. Jiang, L. Song, Y. Wang,* C. Liu * and H. Lin *, ”Fluorescent and photoacoustic bifunctional probe for the detection of ascorbic acid in biological fluids, living cells and in vivo”, Nanoscale,10(37):17834-17841, 2018. (SCI, IF=7.233)
[18] Zonghai Sheng, Bing Guo, Dehong Hu, Shidang Xu, Wenbo Wu, Weng Heng, Liew  Kui Yao, Jingying Jiang,  Chengbo Liu, Hairong Zheng*, Bin Liu*, "Bright Aggregation‐Induced‐Emission Dots for Targeted Synergetic NIR‐II Fluorescence and NIR‐I Photoacoustic Imaging of Orthotopic Brain Tumors", Advanced Materials, 30(29):1800766, 2018. (SCI, IF=27.398)
[19] Bing Guo, Zonghai Sheng, Dehong Hu, Chengbo Liu, Hairong Zheng,* and Bin Liu*, "Through Scalp and Skull NIR-II Photothermal Therapy of Deep Orthotopic Brain Tumors with Precise Photoacoustic Imaging Guidance", Advanced Materials, 30(35):1802591, 2018.(SCI, IF=27.398)
[20] Jing Meng*, Chengbo Liu, Jeesu Kim, Chulhong Kim, and Liang Song*, "Compressed sensing with a gaussian scale mixture model for limited view photoacoustic computed tomography in vivo", Original Article, 17: 1-11, 2018.
[21] Guiying Xu, Xin Bao, Jingqin Chen, Bohan Zhang, Di Li, Ding Zhou, Xiaoyun Wang, Chengbo Liu, Yingli Wang,* and Songnan Qu*, " In Vivo Tumor Photoacoustic Imaging and Photothermal Therapy Based on Supra-(Carbon Nanodots) ", Advanced Healthcare Materials, 8(2):1800995, 2018. (SCI, IF=7.367)
[22] Xin Bao, Ye Yuan, Jingqin Chen, Bohan Zhang, Di Li, Ding Zhou, Pengtao Jing, Guiying Xu, Yingli Wang, Kateřina Holá, Dezhen Shen, Changfeng Wu, Liang Song, Chengbo Liu*, Radek Zbořil* and Songnan Qu*, "In vivo theranostics with near-infraredemitting carbon dots—highly efficient photothermal therapy based on passive targeting after intravenous administration", Light-Science & Applications, 7(91) ,2018,(SCI, IF=13.714)
[23] [Wei Song, Yuli Wu]1, Yufeng Gao, Tingai Chen, Wei Zheng, Hui Fang*, Liang Song*, and Xiaocong Yuan, "Flexibly adjustable depth-of-focus photoacoustic microscopy with spatial light modulation", Applied Physics Letters, 113, 163502, 2018. (SCI, IF=3.597)
[24] Yi Huang, Xiaoxia Li, Lu Zhang, Xiaoyan Chen, Chengbo Liu, Jingqin Chen, Yong Wang*, and
Xintao Shuai, "Multifunctional Nanoplatform Based on pH-responsive Micelle Coated with Discontinuous Gold Shell for Cancer Photothermo-chemotherapy and Photoacoustic Tomography", Chinese Journal of Polymer Science, 36:1139–1149, 2018.(SCI, IF=3.154)
[25] Wenfei Liu, Ying Tian, Yunlei Zhang, Kai Liu, Shuang Zhao, Junjie Zhang,Yunyan Su, Ying Zhao, Yuxia Tang, Jing Sun, Wei Tian, Liang Song, Zhaogang Teng*, Shouju Wang*, and Guangming Lu*, "Timely coordinated phototherapy mediated by mesoporous organosilica coated triangular gold nanoprisms",Journal of Materials Chemistry B, 6:3865-3875, 2018. (SCI, IF=5.344)
[26] [Fan Yang, Wei Song]1, Chonglei Zhang*, Changjun Min, Hui Fang, Luping Du, Peng Wu, Wei Zheng, Changhui Li, Siwei Zhu and Xiaocong Yuan*, "Broadband graphene-based photoacoustic microscopy with high sensitivity", Nanoscale, 10: 8606-8614, 2018. (SCI, IF=6.895)
[27] [Can Li, Jiawei Shi]1, Xiaojing Gong, Cihang Kong, Zhichao Luo, Liang Song, and Kenneth K. Y. Wong*, "1.7 μm wavelength tunable gain-switched fiber laser and its application to spectroscopic photoacoustic imaging", Optics Letters, 43(23): 5849-5852 , 2018. (SCI, IF= 3.714)

 
2017
[01]  W. Zheng*, Y. Wu, P. Winter, R. Fischer, D. D. Nogare, A. Hong, C. McCormick, R. Christensen, W. P Dempsey, D. B Arnold, J. Zimmerberg, A. Chitnis, J. Sellers, C.  Waterman & H. Shroff, “Adaptive optics improves multiphoton super-resolution imaging”, Nature Methods, 14(9): 869-872, 2017 (SCI, IF: 25.328).
[02] 高玉峰,夏先园,李慧,郑炜*,“利用波前调制技术提升光透明样品的双光子成像分辨率”,中国激光,44(1):245-252,(2017) EI检索
[03] Li, J., Jahr, H., Zheng, W., Ren, P. G.*, "Visualizing Angiogenesis by Multiphoton Microscopy In Vivo in Genetically Modified 3D-PLGA/nHAp Scaffold for Calvarial Critical Bone Defect Repair", Jove-Journal of Visualized Experiments, 127: e55381 , 2017 (SCI, IF:1.232). 
 [04] Guo, B., Sheng, Z., Kenry, Hu, D., Lin, X., Xu, S., Liu, C., Zheng, H.*, Liu, B.*,  "Biocompatible Conjugated Polymer Nanoparticles for Highly Efficient Photoacoustic Imaging of Orthotopic Brain Tumor in Second Near-Infrared Window", Materials Horizons, 4(6):1151-1156, 2017 (SCI, IF=10.706 ).
[05] Guo B., Sheng Z., Hu D., Li A., Xu S., Manghnani PN., Liu C., Guo L., Zheng H.*, Liu B.* "Molecular Engineering of Conjugated Polymers for Biocompatible Organic Nanoparticles with Highly Efficient Photoacoustic and Photothermal Performance in Cancer Theranostics", Acs Nano., 11(10):10124-10134, 2017 Oct 24. (SCI, IF=13.942).
[06] M. Zhu, Z. Sheng, Y. Jia, D. Hu, X. Liu, X.Xia, C. Liu, P. Wang, X. Wang*, and H. Zheng*, "Indocyanine Green-holo-Transferrin Nanoassemblies for Tumor-Targeted Dual-Modal Imaging and Photothermal Therapy of Glioma", ACS Applied Materials & Interfaces, 9(45):39249-39258, 2017 (SCI, IF=7.502).
[07] Zhou G., Xiao H., Li X., Huang Y., Song W., Song L., Chen M., Cheng  D.*, Shuai X.*, “Gold nanocage decorated pH-sensitive micelle for highly effective photothermo-chemotherapy and photoacoustic imaging.” Acta Biomaterialia64:223-236, 2017 (SCI, IF=6.319).
 
2016
[1] [J. ChenC. Liu]1, D. Hu, F. Wang, H. Wu, X. Gong, X. Liu, L. Song*, Z. Sheng*, H. Zheng*,  "Single-Layer MoS2 Nanosheets with Amplified Photoacoustic Effect for Highly Sensitive Photoacoustic Imaging of Orthotopic Brain Tumors", Advanced Functional Materials, DOI: 10.1002/adfm.201603758 ( 2016). (SCI, IF=11.382)
[2] D. Hu, C. LiuL. Song, H. Cui, G. Gao, P. Liu, Z. Sheng* and L. Cai*, "Indocyanine green–loaded polydopamine–iron ions coordination nanoparticles for photoacoustic/magnetic resonance dual-modal imaging-guided cancer photothermal therapy", Nanoscale, 8(39):11750-11758 (2016). (SCI, IF=7.760)
[3] W. Song, Q. Xu, Y. Zhang, Y. Zhan, W. Zheng*, L. Song*, "Fully integrated reflection-mode photoacoustic, two-photon, and second harmonic generation microscopy in vivo", Scientific Reports, doi:10.1038/srep32240 (2016). (SCI, IF=5.228)
[4] C. LiuX. Gong, F. Liu , R. Lin , J. Chen, Z. Wang , L. Song*J. Chu*, "Advances in imaging techniques and genetically encoded probes for photoacoustic imaging". Theranostics, 6(13): 2414-2430 (2016).(SCI, IF=8.854)
[5] J. Meng, Z. Jiang, L. Wang, J. Park, C. Kim, M. Sun, Y. Zhang, L. Song*, "High-speed sparse-sampling 3D photoacoustic computed tomography in vivo based on principal component analysis." Journal of Biomedical Optics, 21(7): 076007 (2016). (SCI, IF=2.55)
[6] J. Chu, Y. Oh, A. Sens, N. Ataie, H. Dana, J. J. Macklin, T. Laviv, E. S. Welf, K. M. Dean, F. Zhang, B. Kim, C. Tang, M. Hu, M. Baird, M. Davidson, Mark. Kay, R. Fiolka, R. Yasuda, D. Kim, Ho-Leung Ng, M. Lin*, "A bright cyan-excitable oragne fluorescent protein facilitates dual-emission microscopy and enhances bioluminescence imaging in vivo", Nature Biotechnology,doi:10.1038/nbt.3550(2016).(SCI, IF=43.113)
[7] J. Li, Q. Xu, B. Teng, C. Yu, J. Li, L. Song, Y. Lai, J. Zhang, W. Zheng*, P. Ren*, "Investigation of angiogenesis in bioactive 3-dimensional poly(d,l-lactide-co-glycolide)/nano-hydroxyapatite scaffolds by in vivo multiphoton microscopy in murine calvarial critical bone defect", Acta Biomaterialia, doi:10.1016/j.actbio.2016.06.024 (2016). (SCI, IF=6.008)
[8] E. S. Welf, M.K. Driscoll, K. M. Dean, C. Scha¨ fer, J. Chu, M. W. Davidson, M. Z. Lin, G. Danuser,* and R. Fiolka*, "Quantitative Multiscale Cell Imaging in Controlled 3D Microenvironments", Developmental Cell, 36(4):462-75 (2016). (SCI, IF=9.338)
[9] [Bryce T.  Bajar,Emily S.Wang]1, Amy J. Lam, Bongjae B. Kim, Conor L.Jacobs,Elizabeth S.Howe, Michael W.Davidson, Michael Z.Lin* & Jun Chu*, "Improving brightness and photostability of green and red fluorescent proteins for live cell imaging and FRET reporting", Scientific Rerpots, 6:20889(2016).( SCI, IF=5.228)
[10] J. Li, H. Xiao, S. J. Yoon, C. Liu, D. Matsuura, W. Tai, L. Song*, M. O’Donnell*, D. Cheng*, X. Gao*. “Functional Photoacoustic Imaging of Gastric Acid Secretion Using pH-Responsive Polyaniline Nanoprobes.” Small, DOI: 10.1002/smll.201601395(2016). (SCI, IF=8.31)
[11] J. Park, S. Jeon, J. Meng, L. Song, Jin Lee, C. Kim, "Delay-multiply-and-sum-based synthetic aperture focusing in photoacoustic microscopy." Journal of Biomedical Optics, 21(3): 036010 (2016). (SCI, IF=2.55)
[12] Y. Zhu, X. Chen, X. Zhang, S. Chen, Y. Shen, L. Song,"Modeling the mechanical properties of liver fibrosis in rats", Journal of Biomechanics, 49,1461–1467(2016).( SCI, IF=2.431)
[13] J. Li, B. Teng, R. Lin, C. She, Z. Yao, J. Zhang, L. Song*, P.Ren, "Neovasculature in 3D-PLGA/nHAp Scaffolds for Murine Critical Sized Bone Defect Regeneration by Photoacoustic Imaging: A Preliminary Study", International Advanced Research Journal in Science, Engineering and Technology, 3(4), (2016).( SCI, IF: 5.332)
[14] J. ChenC. Liu, G. Zeng, Y. You, H. Wang, X. Gong, R. Zheng, J. Kim, C. Kim and L. Song*, "Indocyanine Green Loaded Reduced Graphene Oxide for In Vivo Photoacoustic/Fluorescence Dual-Modality Tumor Imaging", Nanoscale Research Letters, 11(1),85-88 (2016).( SCI,  IF: 2.779).
[15] C. Li, N. Chen, X. Wei, J. Kang, B. Li, S. Tan, L. Song, and K. K. Y. Wong, " High-power widely tunable all-fiber thuliumassisted optical parametric oscillator at SWIR band", Optics Letters, 41(22), 5258-5261 (2016). (SCI, IF:3.04).
[16] N. Chen, B. Li, J. Kang, X. Wei, S. Tan, C. Li, L. Song, and K. K. Wong, " Widely tunable time-division-multiplexed pumped fiber optical parametric oscillator", CLEO: Applications and Technology 2016, San Jose, California United States, JTu5A.64 ( 5–10 June 2016). ( SCI,  IF: 2.779)
[17] J. Zhang, L. Ren, X. Mei, W. Zheng*, Z. Liu*, “Microstructure visualization of conventional outflow pathway and finite element modeling of trabecular meshwork”, BioMedical Engineering OnLine, 15(Suppl 2): 323-334, (2016). (SCI, IF: 1.382).

2015:  
[1] X. Mei, L. Ren, Q. Xu, W. Zheng*, Z, Liu*, “Effect of persistent high intraocular pressure on microstructure andhydraulic permeability of trabecularmeshwork,”Chinese Physics B, 24(5), 058701 (2015). (SCI, IF: 1.603).
[2] Q, Sun, W. Zheng, J. Wang, Y, Luo, J. Qu*, “Mechanism of two-photon excited hemoglobin fluorescence emission,”Journal of Biomedical Optics, 20(10), 105014 (2015). ( SCI,  IF:2.752).
[3] [Y. Li, X. Gong], C. LiuR. Lin, William Hau, X. Bai, L. Song*, “High-speed intravascular spectroscopic photoacoustic imaging at 1000 A-lines per second with a 0.9 mm diameter catheter,” Journal of Biomedical Optics, 20(6), 065006 (2015).( SCI, IF:2.752).
[4] J. Yao, L. Song, and L. V. Wang, “Photoacoustic Microscopy: Superdepth, superresolution, and super contrast,” IEEE Pulse, 6(3), 34-37 (2015) (SCI, IF: 0.663).
[5] [J. Mou, C. Liu,] , P. Li, Y. Chen, H. Xu, C. Wei, L. Song*, J. Shi, H. Chen*, “A Facile Synthesis of Versatile Cu2-xS Nanoprobe for Enhanced MRI and Infrared Thermal/Photoacoustic Multimodal Imaging,” Biomaterials, 57, 12-21(2015) (SCI, IF: 8.312).
[6] G. Hao, F. Jing, L. Song, “Limited-View Multi-Source Quantitative Photoacoustic Tomography,” Inverse Problems, 31, 065004(2015) (SCI, IF: 2.39).
[7] J. Mou, P. Liu, C. Liu, H. Xu, L. Song, J. Wang, K. Zhang, Y. Chen, J. Shi, and H. Chen, “Ultrasmall Cu2-xS Nanodots for Highly Efficient Photoacoustic Imaging-Guided Photothermal Therapy,” Small, 11(19), 2275-2283(2015) (SCI, IF: 7.514).
[8] D. Gao, P. Zhang, C. Liu, C. Chen, G. Gao, Y. Wu, Z. Sheng, L. Song, L. Cai, “Compact chelator-free Ni-integrated CuSnanoparticles with tunable near-infrared absorption and enhanced relaxivity for in vivo dual-modal photoacoustic/MR imaging,” Nanoscale, 7, 17631-17636(2015) (SCI, IF: 7.760).
[9] C. Lee, J. Kim, Y. Zhang, M. Jeon, C. Liu, L. Song, J. Lovell, C. Kim, “Dual-color photoacoustic lymph node imaging using nanoformulatednaphthalocyanines,” Biomaterials, 73, 142-148(2015) (SCI, IF: 8.312).


2014:
[1] [R. Lin, J. Chen], H. Wang, M. Yan,W. Zheng, and L. Song*, "Longitudinal label-free optical-resolution photoacoustic microscopy of tumor angiogenesis in vivo," Quantitative Imaging in Medicine and Surgery,5, 23-29(2014).
[2] [W. Song, W. Zheng, R. Liu], R. Lin, H. Huang, X. Gong, S. Yang, R. Zhang and L. Song*, "Reflection-mode in vivo photoacoustic microscopy with subwavelength lateral resolution," Biomedical Optics Express, 5, 4235-4241 (2014) (SCI, IF: 3.497).
[3] [H. Wang, C. Liu]1, X. Gong, D. Hu, R. Lin, Z. Sheng, C. Zheng, M. Yan, J. Chen, L. Cai and L. Song*, "In vivo photoacoustic molecular imaging of breast carcinoma with folate receptor-targeted indocyanine green nanoprobes," Nanoscale, 6, 14270-14279 (2014) (SCI, IF: 6.739).
[4] J. Jian, C. Liu, Y. Gong, L. Su, B. Zhang, Z. Wang, D. Wang, Y. Zhou, F. Xu, P. Li, Y. Zheng, L. Song*, and X. Zhou*, "India ink incorporated multifunctional phase-transition nanaodroplets for photoacoustic/ultrasound dual-modality imaging and photoacoustic effect based tumor therapy,Theranostics, 4, 1026-1038 (2014) (SCI, IF: 7.827).
[5] X. Bai, X. Gong, W. Hau, J. Zheng, C. Liu, R. Lin, X. Zou, C. Zeng, H. Zheng, and L. Song*, “Intravascular optical-resolution photoacoustic tomography with a 1.1 mm diameter catheter,” PLOS One,9, e92463-e92463 (2014) (SCI, IF: 4.24).
[6] J. Meng, C. Liu, J. Zheng, R. Lin, and L. Song*, “Compressed sensing based virtual-detector photoacoustic microscopy in vivo,” Journal of Biomedical Optics,19, 036003 (2014) (SCI, IF: 3.16).
[7] [Z. Yang, J. Chen]1, J. Yao, R. Lin, J. Meng, C. Liu, J. Yang, X. Li, L. Wang, and L. Song*, “Multi-parametric quantitative microvascular imaging with optical-resolution photoacoustic microscopy in vivo,” Optics Express,22,1500-1511 (2014) (SCI, IF: 3.59).

2013:
[1] J. Meng, and L. Song,“Biomedical photoacoustics in China,” Photoacoustics,1,43-48 (2013).
[2] [Z. S